MANAGEMENT OFFICE

Antakya Organize Sanayi Bölgesi
1. Yol No: 2 Antakya
Hatay / TURKEY
  : +90 326 451 26 66
: +90 326 451 26 69
: info@presmakina.com

FACTORY

Antakya Organize Sanayi Bölgesi
10. Yol No: 4 Antakya
Hatay / TURKEY
  : +90 326 451 26 68
: +90 326 451 26 69
: info@presmakina.com
Confirm Im not a robot

Hatay